Logga in
Vår Verksamhetspolicy

Som en kompetent och ledande leverantör inom området gjuterimodeller och formverktyg skall vi arbeta som en lärande organisation, där uppfyllande fastställda mål samt arbete med ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Med nollfels-principen som grund sträva efter att alltid:

• identifiera och uppfylla våra kunders uttalade och underförstådda förväntningar och krav på de produkter och tjänster vi tillhandahåller,
• tillämpa rutiner som förebygger miljöföroreningar och minskar den miljöbelastning vår verksamhet medför,
• i samråd med personalen tillämpa rutiner som leder till en säker arbetsplats där skador och ohälsa förebyggs,
• hålla oss underrättade om och följa de lagar och bestämmelser som berör vår verksamhet,
• aktivt medverka till en individuell utveckling för all personal oavsett kön och etnisk bakgrund. Mobbing och trakasserier skall bekämpas.

Genom …
• … att implementera kvalitets- och miljötänkande som ett naturligt inslag i arbetet inom hela organisationen,
• … tillse att all personal är informerad om företagets verksamhetspolicy och mål, samt har kunskap om vad de står för,
• … att i varje enskilt projekt arbeta med öppenhet mellan alla inblandade och ta ansvar för utförandet och verka för goda relationer,
• … att sätta upp mätbara mål för verksamheten som leder till ständiga förbättringar inom kvalitets- och miljöområdet
• … att följa upp och redovisa hur dessa mål uppfylls
• … följa upp och tillämpa de lagar och författningar, tillägg och ändringar som berör verksamheten
• … att genomföra aktiviteter för att mäta och förbättra kundtillfredsställelsen
• … att kraftfullt ingripa för att korrigera inträffade avvikelser och förebygga att tänkbara avvikelser inträffar
• … att ledningen anslår erforderliga resurser, ekonomiska och personella, för att utveckla och vidmakthålla verksamhetssystemets funktion.